Θέμα 3 Ανάπτυξη σχεδίου πόρων

«Η ομάδα ενός έργου είναι το σύνολο των ατόμων που εργάζονται όλοι μαζί για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και οι οποίοι συνεισφέρουν πολύτιμες και μοναδικές δεξιότητες στην ομάδα. Η επιλογή των κατάλληλων μελών για την ομάδα του έργου, ο καθορισμός της ταυτότητάς της και η τυποποίηση των πρακτικών λειτουργίας της είναι όλα κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία ενός έργου».

Συνέλευση των περιφερειών της Ευρώπης, 2020

Κατά τον σχηματισμό μιας ομάδας διαχείρισης έργου, είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

Η κατανόηση του πεδίου εφαρμογής του έργου επιτρέπει την λήψη αποτελεσματικών και στρατηγικών αποφάσεων για το ποιοι πρέπει να αποτελέσουν μέρος της ομάδας.

Ένα ευρύ φάσμα μοναδικών και σχετικών δεξιοτήτων είναι κρίσιμης σημασίας· επομένως, πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά. Αν η ομάδα διαχείρισης έργου υστερεί σε συγκεκριμένες δεξιότητες, τότε διατρέχετε τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθούν ή να υλοποιηθούν με λανθασμένο τρόπο οι δραστηριότητες του έργου. Η ύπαρξη μελών στην ομάδα με τις ίδιες ή παρόμοιες δεξιότητες ενδεχομένως να οδηγήσει σε τριβές ή σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των παραδοτέων.

Η επιβάρυνση του ανθρώπινου δυναμικού με υπερβολικό φόρτο εργασίας μπορεί να επηρεάσει την πορεία του έργου. Η ομάδα σας πρέπει να περιλαμβάνει μέλη που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν αποτελεσματικά στο έργο.

Είναι καθοριστικής σημασίας να κατανοήσετε και να αποδεχτείτε το γεγονός ότι κάθε άτομο έχει διαφορετικό εργασιακό στιλ και ότι αυτές οι διαφορές μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα της ομάδας διαχείρισης του έργου.

Πηγή: www.gettyimages.com 

Κοινοπραξία

Τα έργα είναι συνήθως δομημένα ως μια σύμπραξη, ή κοινοπραξία, μεταξύ μιας ομάδας εταίρων, οι οποίοι μοιράζονται εργασίες και ευθύνες. Υπό την έννοια αυτή, οι εταίροι πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, αλλά και να μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον για το ζήτημα το οποίο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο του έργου. Επιπλέον, η Κοινοπραξία πρέπει να καθιερώνει δομές και διαδικασίες διαχείρισης που είναι προσαρμοσμένες στο είδος και την πολυπλοκότητα του εκάστοτε έργου. Επομένως, είναι κρίσιμης σημασίας να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εταίροι του έργου έχουν κατανοήσει σαφώς τη φύση της συνεργασίας και είναι πλήρως αφοσιωμένοι σε αυτή.

Παρακολουθήστε πώς λειτουργεί το μοντέλο της Κοινοπραξίας!

Πηγή: www.unsplash.com

cubesproject