Θέμα 3 Αναγνώριση δεσμών και επαφών

Είναι πολύ σημαντικό όταν αναπτύσσεται ένα δίκτυο να αναγνωρίζονται οι δεσμοί που ήδη το απαρτίζουν. Συνεπώς, πριν να δημιουργηθούν καινούργιες επαφές, η μελέτη όλων των επαφών και η κατανομή τους σε συγκεκριμένες ομάδες μπορεί να χρησιμεύσει στην κατανόηση του τύπου της σχέσης και πως μπορεί να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όλοι οι τύποι δικτύων –προσωπικά, κοινωνικά ή επιχειρηματικά- μπορούν να αξιοποιηθούν για διάφορους σκοπούς.

Οι αδύναμοι δεσμοί χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και τη λήψη πληροφοριών και υπηρεσιών που θα ήταν αδύνατο να παρθούν από στενούς δεσμούς. Αντίθετα οι δυνατοί δεσμοί χρησιμοποιούνται για την λήψη βοήθειας και των πιο σημαντικών πόρων. Οι δυνατοί δεσμοί υστερούν σε ποικιλία  αλλά είναι πιο αποτελεσματικοί.

Στον πολιτισμικό τομέα οι τυπικές και άτυπες πτυχές συνήθως αλληλεπικαλύπτονται και δεν μπορούν να διαχωριστούν με πολλή σαφήνεια. Μιλώντας για το ξεκίνημα ενός δικτύου, τα μέλη της οικογένειας από την αρχή αλλά και στη συνέχεια διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην λήψη οποιασδήποτε μορφής βοήθειας και υποστήριξης. Τα μέλη της οικογένειας είναι ζωτικής σημασίας στην αρχή όταν το δίκτυο είναι μικρό και αποτελείται από ομοιογενείς δεσμούς/κόμβους. Συνεπώς το μέγεθος και το εύρος των οικογενειακών δεσμών μπορεί να ξεπεράσει αυτό των ανεξάρτητων.

Source: Miguel Bruna on Unsplash.

Ωστόσο, ταυτόχρονα με την αναγνώριση και αξιοποίηση του οικογενειακού δικτύου είναι σημαντική και η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου έξω από την οικογένεια, καθώς η εξάρτηση στα μέλη της οικογένειας μπορεί να περιορίσει το δίκτυο. Συνεπώς είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο δεσμών που προσφέρει εύρος γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελμάτων. Από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι οι καινούργιες επαφές πρέπει να αντικαθιστούν τις παλαιότερες.

Το πιθανότερο είναι κάποιος να εστιάσει στην διατήρηση των κοινωνικών δεσμών που ήδη υπάρχουν παρά στην αντικατάσταση των παλιών. Επιπρόσθετα, οι επιτυχημένοι λειτουργοί/διαχειριστές δικτύων πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες επαφές για να δημιουργούν καινούργιες. Επομένως, η όλη διαδικασία δικτύωσης πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια συνεχής διαδικασία αναζήτησης νέων σχέσεων και εδραίωσης νέων δεσμών, παρά ως εξάπλωση του δικτύου και τελικά ανταλλαγή πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα στο δίκτυο. 

Το δίκτυο δεν έχει καμία αξία από μόνο του, είναι χρήσιμο μόνο όταν έχει ενεργές σχέσεις. Η ανικανότητα διατήρησης δυνατών δεσμών με όλους τους παράγοντες του δικτύου προέρχεται από το γεγονός ότι η ανάπτυξη και η διατήρηση δεν είναι μόνο επικερδείς αλλά και δαπανηρές.

cubesproject