Θέμα 3 Αποτύπωση λειτουργικών εξόδων

Ακολουθούν έξοδα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

  • έξοδα μισθοδοσίας: λεπτομερής καταγραφή του απαραίτητου χρόνου υλοποίησης του έργου από την ερευνητική ομάδα
  • υλικά έξοδα (δαπάνες): ανάλυση των ειδών και των ποσών που θα χρειαστούν
  • κόστος ταξιδιού: πληροφορίες όπως ο αριθμός των ταξιδιών που ενδεχομένως απαιτούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, αλλά και ο αριθμός των ημερών που απαιτούνται για την πραγματοποίησή τους
  • κόστος εκδηλώσεων: περιλαμβάνει το κόστος ενοικίασης χώρου και το κόστος του οπτικοακουστικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
  • έξοδα τροφοδοσίας: προσδιορισμός του αριθμού των ατόμων που πρόκειται να συμμετέχουν ενεργά στην εκδήλωση και το κόστος ανά άτομο
  • έξοδα αναλωσίμων/ δώρων: καλό είναι να υπολογίζονται τα έξοδα για αναλώσιμα ή για κάποια αναμνηστικά δώρα σε τιμώμενα πρόσωπα ή καλεσμένους.