Θέμα 3 Βήματα για τη σύνταξη υπομνήματος

1.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΥ: σύντομος, κατανοητός, περιγραφικός/ ενημερωτικός και διακριτικός

2.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ: τι έχει ήδη γίνει σχετικά με το αντικείμενο της πρότασης από τον φορέα που ζητά χρηματοδότηση (σε περίπτωση που συνεχίζεται μια επιτυχημένη συνεργασία ή ένα άλλο πρόγραμμα).

3.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΠΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ: οι επιμέρους στόχοι της πρότασης πρέπει να σχετίζονται με την ευρύτερη στρατηγική και την πολιτική του οργανισμού.

4.ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: πρέπει να συνδέονται άμεσα με τους στόχους (συνήθως είναι απτά αντικείμενα, όπως η δημοσίευση ενημερωτικού υλικού ή εκδηλώσεων).

  1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  • περίληψη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων
  • αποτύπωση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου
  1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ:
  • ανάλυση των αναμενόμενων οφελών (ποσοτικά και ποιοτικά), αναφορά στο χρονοδιάγραμμα (πότε και πού θα επιμεριστούν/ αποδοθούν), μέτρηση της επιρροής και της επίδρασης του σχεδίου χρηματοδότησης, σκέψεις/ προτάσεις σχετικά με το πώς και από ποιον θα αξιολογηθούν τα προσδοκώμενα οφέλη
  1. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:
  • διαχείριση του έργου
  • ρόλοι και αρμοδιότητες, καταμερισμός καθηκόντων (λ.χ. οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση)
  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: βλ. Κεφάλαιο 3
cubesproject