Θέμα 3 Διεθνές fundraising για πολιτιστικούς οργανισμούς

 • Η παγκοσμιοποίηση προκάλεσε αύξηση των διεθνών συναλλαγών, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων.
 • Η δραστηριοποίηση πολλών πολιτιστικών οργανισμών τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί και εκτός των εθνικών συνόρων.

Μελέτη περίπτωσης 1: χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας, Διεθνές Ταμείο για την Πολιτισμική Πολυμορφία

 • Το Διεθνές Ταμείο για την Πολιτιστική Πολυμορφία (IFCD) της UNESCO είναι ένα ταμείο πολλαπλών δωρητών.
 • Έτος Ίδρυσης: 2005

Στόχοι:

 • προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες
 • υποστήριξη προγραμμάτων που στοχεύουν στην προώθηση και ανάδειξη ενός δυναμικού πολιτιστικού τομέα μέσω:

-δραστηριοτήτων που  διευκολύνουν τη γνωριμία ή/ και τη συνεργασία με πολιτικές και στρατηγικές που προωθούν την πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων, καθώς και την ενίσχυση βιώσιμων πολιτιστικών οργανισμών (λ.χ. ανάδειξη βιώσιμων τοπικών και περιφερειακών αγορών)

– της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μοντέλων πολιτιστικής βιομηχανίας

Μελέτη περίπτωσης 2: χρηματοδότηση εθνικής κλίμακας με υπερεθνικό, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, σωματείο «Διάζωμα»

 • Μη κυβερνητικός οργανισμός, έτος ίδρυσης 2008, Αθήνα

Γενικός σκοπός:

 • η προστασία και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της κινητοποίησης των πολιτών, των φορέων και των θεσμών του κράτους

Στόχοι:

 • η προστασία και η ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θέατρα, ωδεία, στάδια κλπ.)
 • η εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή τους: προγραμματικές/ χορηγικές συμβάσεις, ενεργοποίηση ελληνικής ομοιογένειας, ευρωπαϊκοί/ εθνικοί πόροι)
 • η αξιοποίηση και η ένταξή τους στη σύγχρονη ζωή μέσω της ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων (λ.χ. τρισδιάστατες απεικονίσεις, ψηφιακή ξενάγηση)
 • η βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής μέσω του σχεδιασμού ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού/ σύνδεση των μνημείων με την τοπική επιχειρηματικότητα (Πολιτιστικές Διαδρομές και Αρχαιολογικά Πάρκα)

Οι πολίτες μπορούν ως δωρητές να συμβάλλουν στην προσπάθεια  ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων, μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών «κουμπαράδων», που ανοίγονται για κάθε θέατρο ξεχωριστά. Εκτεταμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Ο ρόλος της πολιτισμικής ικανότητας στο fundraising

Η διαπολιτισμική ικανότητα είναι μια απαραίτητη δεξιότητα για τη ανάπτυξη συνεργασιών που βασίζονται στη σταθερότητα, την ακεραιότητα και την αμοιβαία κατανόηση σε πολυπολιτισμικό επίπεδο.

❖Συμβάλλει στην κατάργηση στερεοτύπων για άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

❖Βοηθά τους επαγγελματίες των πολιτιστικών οργανισμών να κατανοήσουν βαθιά τη νοοτροπία των δωρητών τους και να προσαρμόσουν ανάλογα τις πρακτικές τους.

Η πολιτιστική ικανότητα βελτιώνει τη λειτουργία ενός οργανισμού και τον βοηθάει:

 • να χτίσει καλύτερες σχέσεις/ δικτύωση,
 • να επεκτείνει την εμβέλεια, τον ορίζοντα και τον προσανατολισμό του οργανισμού,
 • να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τη συνεργασία με τους δωρητές σύμφωνα με τα συμφέροντα του πολιτιστικού οργανισμού.

Πεδία εφαρμογής της πολιτισμικής ικανότητας

 • Ένας οργανισμός αν γνωρίζει καλά τον πολιτισμό, την κουλτούρα και τη νοοτροπία των υποστηρικτών του, γνωρίζει και τον κατάλληλο τρόπο για να τους προσεγγίσει.
 • Οι πολιτιστικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά τη συνεργασία με τους δωρητές περιλαμβάνουν την:
 1. γλώσσα
  Ποια είναι η βασική γλώσσα που μιλούν τα μέλη και οι δωρητές;
 2. ηλικία

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η ηλικία ενός δωρητή μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο και τον λόγο που επιλέγει να δωρίσει.

 1. θρησκεία και πνευματικότητα

Συνήθως, οι χορηγοί για ιδεολογικούς ή θρησκευτικούς λόγους αντιλαμβάνονται τη δωρεά ως είδος θρησκευτικής δραστηριότητας.

 1. εθνικότητα

Η εθνική κουλτούρα επηρεάζει τις προτιμήσεις για τον τρόπο επικοινωνίας των δωρητών, τις παραδοχές γύρω από τη φιλανθρωπία και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

5. φύλο

Σε πολλές περιπτώσεις/ χώρες, το φύλο του χρηματοδότη/ χορηγού επηρεάζει τη διαδικασία μέσω της οποίας πραγματοποιείται η οικονομική συναλλαγή ή συνδέεται με τον ίδιο τον σκοπό της χορηγίας.

 1. κοινωνικοοικονομικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες

Το εκπαιδευτικό  και κοινωνικό υπόβαθρο των δωρητών μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τρόπο προσέγγισής τους. Οι οργανισμοί πρέπει να προσαρμόζουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η επικοινωνία με βάση το προφίλ των δωρητών.

Πηγή: Intercultural Competence for Nonprofit Fundraising https://ccsfundraising.com/intercultural-competence-for-nonprofit-fundraising/ 

cubesproject