Θέμα 3 Εργαλεία συμμετοχής

  • Κοινοτικές Συναντήσεις

Το συναπάντημα ανθρώπων και πόρων, η λήψη καλύτερων αποφάσεων και η επίτευξη καταλληλότερων αποτελεσμάτων , η οικοδόμηση μιας κοινότητας.

  • Εργαστήρι Σχεδιασμού

Ένα εργαστήρι που εμπλέκει κοινοτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους, εστιασμένο στην ενεργοποίηση ιδεών για ανάπτυξη.

  • Ομάδα Εστίασης

Μια δομημένη συνάντηση ομάδας που αποτελείται από ενδιαφερόμενους. Χρησιμοποιείται για να δοκιμαστούν οι διαφορές, ο βαθμός ομοφωνίας και να μελετηθούν οι απόψεις μεταξύ ομάδων.

  • Συμμετοχική Αξιολόγηση

Μια συμμετοχική προσέγγιση για να αποκτηθεί μια γρήγορη, σε βάθος κατανόηση της κοινότητας, ή συγκεκριμένες πτυχές της κοινωνίας, με τη χρήση οπτικών τεχνικών, μοντέλων, σειράς κατάταξης, συζητήσεων, χαρτογράφησης.

  • Σχεδιασμός παιχνιδιών

Ένας οπτικός τρόπος που επιτρέπει στους ανθρώπους την εξερεύνηση διαφόρων επιλογών μέσω διαδραστικών μεθόδων παιχνιδιού.