Θέμα 3 Η διαδικασία εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η πολιτιστική διαχείριση διαμορφώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αέναης διαδικασίας ελέγχων και ισορροπιών. Ακολουθούν τα κοινά βήματα της πρακτικής αυτής:

-Αξιολόγηση. Η βιωσιμότητα των στρατηγικών βημάτων.

-Καθορισμός. Η μετρησιμότητα των στόχων και των βασικών δεικτών μέτρησης (KPIs).

-Ο σχεδιασμός. Η ομαλότητα της διαδικασίας ολοκλήρωσης.

-Συστάσεις. Η αμοιβαιότητα της ολοκληρωμένης στρατηγικής.

cubesproject