Θέμα 3 Συντάσσοντας το Σχέδιο Μάρκετινγκ, Στάδιο 2

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – Σε συνέχεια της Ανάλυσης Περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού, αναπτύσσονται οι λεπτομέρειες του ΣΜ. 

Το πρώτο βήμα είναι να καθοριστούν οι στόχοι μάρκετινγκ, οι οποίοι θα πρέπει ιδανικά να συμπληρώνουν και να υποστηρίζουν τους υπόλοιπους στόχους του οργανισμού, όπως, για παράδειγμα, να εκπληρώνουν την κοινωνική αποστολή του οργανισμού, να αξιοποιούν οικονομικά τα προϊόντα του οργανισμού, να δημιουργούν πολιτιστική καινοτομία, κ.λπ. Για αυτόν τον λόγο, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός σε οποιονδήποτε οργανωτικό τομέα (π.χ. μάρκετινγκ, παραγωγή, ανθρώπινοι πόροι, οικονομικά κ.λπ.) απαιτεί τη συνεργασία των επικεφαλής των διαφόρων εμπλεκόμενων τμημάτων,  προκειμένου τα παραγόμενα σχέδια να είναι συνεκτικά, συμπληρωματικά και να υποστηρίζουν το ένα το άλλο – και όλα μαζί το γενικό στρατηγικό σχέδιο του οργανισμού.

Οι στόχοι πρέπει να είναι S.M.A.R.T., δηλαδή Συγκεκριμένοι (Specific), Μετρήσιμοι (Measurable), Εφικτοί (Achievable), Σχετικοί (Relevant) και Χρονικά προσδιορισμένοι (Time-bound).

Στοχοθεσία S.M.A.R.T. Γράφημα: Μαρία Κουρή

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία σχεδιασμού ενός ΣΜ είναι η επιλογή των ομάδων-στόχος σύμφωνα με τους στόχους μάρκετινγκ, που έχουν οριστεί προηγουμένως. Βάσει της επιλογής αυτής, αποφασίζεται και το συγκεκριμένο Μείγμα εργαλείων μάρκετινγκ, προκειμένου να επιτυγχάνεται κάθε καθορισμένος στόχος. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Μείγμα Μάρκετινγκ είναι ευέλικτο και, ανάλογα με τους καθορισμένους στόχους και τις επιλεγμένες ομάδες-στόχος, ένας οργανισμός καθορίζει την κατάλληλη σύνθεση τακτικών και εργαλείων από τα 5 στοιχεία του Μείγματος Μάρκετινγκ: Προϊόν, Χώρος, Τιμή, Προώθηση και Άνθρωποι.

Ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σύνδεση των οργανωτικών στόχων, των ομάδων-στόχος και των στοιχείων του Μείγματος Μάρκετινγκ προσφέρει η Μήτρα Ansoff (Ansoff Matrix) σε συνδυασμό με το μοντέλο συμμετοχής των McCarthy & Jinett.

Κείμενο και Γράφημα: Μαρία Κουρή

Εξυπακούεται ότι η επιλογή των τακτικών μάρκετινγκ εξαρτάται από τον προϋπολογισμό και τους λοιπούς πόρους (π.χ. άνθρωποι, υποδομές, τεχνολογίες κ.λπ.), που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση των στόχων μάρκετινγκ. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός και η κατανομή των πόρων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός ΣΜ.

Δεδομένου ότι οι στόχοι είναι χρονικά δεσμευμένοι, τα χρονοδιαγράμματα είναι εξίσου σημαντικά για τον καθορισμό πλάνου εργασιών και προθεσμιών για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων προγραμματισμένων δράσεων, ενώ ορόσημα αξιολόγησης συμβάλλουν στον έλεγχο της αποτελεσματικής υλοποίησης του ΣΜ. Ένα χρήσιμο εργαλείο σχεδιασμού χρόνου προσφέρει το γράφημα Gantt

Σημαντικές ερωτήσεις, που πρέπει να κάνετε, κατά τη δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ περιλαμβάνουν:

  • Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση του οργανισμού σας;
  • Ποιες είναι οι αγορές-στόχος σας;
  • Ποιοι είναι οι στόχοι σας; Πώς θα αξιολογηθεί η υλοποίησή τους;
  • Ποιο μείγμα μάρκετινγκ (τακτικές / εργαλεία) θα χρησιμοποιήσετε;
  • Πόσο θα κοστίσει;
  • Ποιος θα συμμετάσχει και με ποια ιδιότητα;
  • Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο των δράσεών σας;

Πηγή: Anthony Shkraba, www.pexels.com

cubesproject