Θέμα 3 Σχεδιασμός Διαχείρισης Έργου

Μετά τη θέσπιση του καταστατικού του έργου, ένα από τα κύρια έγγραφα που χρησιμοποιούνται, είναι το σχέδιο διαχείρισης του έργου ή η εφαρμογή του έργου. Αυτό περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο εκτέλεσης, παρακολούθησης και ελέγχου του έργου.

Το σχέδιο αυτό είναι θεμελιώδες για τη δημιουργία άλλων θυγατρικών υπο-σχεδίων που αφορούν τα τμήματα του έργου, όπως τη Διαχείριση Φυσικού Αντικειμένου του έργου, τη Διαχείριση Ενδιαφερομένων, τη Διαχείριση Ομάδας έργου, τη Διαχείριση Χρόνου, τη Διαχείριση Κόστους, τις Επικοινωνίες του έργου, τη Διαχείριση Κινδύνων και τη Διαχείριση Προμηθειών. Αυτά τα σχέδια παρουσιάζονται στη συνέχεια αυτής της εισαγωγικής ενότητας.

Πηγή: www.pexels.com

cubesproject