Θέμα 3 Τμηματοποίηση της Αγοράς

Με τα δεδομένα της Έρευνας Κοινού ο οργανισμός προχωρεί στην Τμηματοποίηση της Αγοράς: δημιουργεί υποομάδες πελατών με βάση ένα ή περισσότερα κριτήρια, που επιλέγονται ανάλογα με τους εκάστοτε στόχους του οργανισμού. Η Τμηματοποίηση πρέπει να δημιουργεί ευμεγέθεις, μετρήσιμες, αλληλο-αποκλειόμενες, διαχειρίσιμες και προσβάσιμες ομάδες. Διαφορετικοί συνδυασμοί κριτηρίων τμηματοποίησης μπορούν να εφαρμοστούν ανάλογα με κάθε στόχο του οργανισμού. Συνήθη κριτήρια που χρησιμοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα, περιλαμβάνουν:

  • Κοινωνικο-δημογραφικά κριτήρια (π.χ. ηλικία, φύλο, εισόδημα, επάγγελμα, εκπαιδευτικό επίπεδο, γεωγραφική θέση, εθνικότητα κ.λπ.).
  • Ψυχολογικά-συμπεριφορικά κριτήρια (π.χ. τρόπος ζωής, κοινωνική θέση, προτιμήσεις ελεύθερου χρόνου, στάση προς τον πολιτισμό κ.λπ.).
  • Κριτήρια ειδικά για το είδος τέχνης-πολιτισμού/οργανισμό (π.χ. ένταση ή προδιάθεση συμμετοχής, αφοσίωση, διάθεση προς την καινοτομία, τρόποι επίσκεψης κ.λπ.).
  • Κριτήρια συμπεριφοράς των καταναλωτών (π.χ. απόδοση αξίας, ανάγκες, προτιμήσεις και κριτήρια των καταναλωτών κ.λπ.).

Πηγή: Karolina Grabowska, www.pexels.com

cubesproject