Θέμα 3 Χάρτης έργου

Ο χάρτης του έργου είναι ένα επίσημο, σύντομο έγγραφο που περιγράφει ένα έργο στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερομένων, των στόχων του και του πώς θα υλοποιηθούν. Είναι παραδοτέο που χρησιμοποιείται σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου και ως εκ τούτου θεωρείται ουσιαστικό μέρος του σχεδιασμού του έργου.

Ο χάρτης του έργου περιλαμβάνει:

  • Τον σκοπό ή στόχο του έργου
  • Τους μετρήσιμους στόχους του έργου και τα συναφή κριτήρια επιτυχίας
  • Τις απαιτήσεις υψηλού επιπέδου
  • Τους κινδύνους υψηλού επιπέδου
  • Το συνοπτικό πρόγραμμα ορόσημων
  • Τον συνοπτικό προϋπολογισμό
  • Τη λίστα ενδιαφερομένων μερών
  • Τις απαιτήσεις έγκρισης έργου (δηλ. τι συνιστά επιτυχία του έργου, ποιος αποφασίζει ότι το έργο είναι επιτυχές και ποιος υπογράφει στο έργο)
  • Τον εκχωρημένο υπεύθυνο έργου, την ευθύνη και το επίπεδο εξουσίας
  • Το όνομα και την αρχή του χορηγού ή άλλων προσώπων που εξουσιοδοτούν τον χάρτη του έργου

Διαβάστε για τον οδηγό, τα παραδείγματα και τα πρότυπα ενός χάρτη έργου!

Πηγή: www.gettyimages.com 

cubesproject