Θέμα 4 Βασικό πλαίσιο χρηματοδότησης μέσω ΕΕ

Η ΕΕ με γνώμονα την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη δραστηριότητα παρέχει έναν μεγάλο αριθμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων οργανισμών, φορέων και εταιρειών. Χωρίζονται σε δύο μορφές.

Άμεση Χρηματοδότηση

Έμμεση Χρηματοδότηση

Άμεση Χρηματοδότηση

⮚Παρέχεται μέσα από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

⮚Διακρίνεται σε δύο είδη: 

επιχορήγηση

σύμβαση                                                       

Επιχορήγηση

  • Προσφέρεται σε συγκεκριμένα έργα με βάση ορισμένες προϋποθέσεις που ονομάζονται κριτήρια επιλεξιμότητας.
  • Αίτηση μέσω δημόσιας προκήρυξης που φέρει τον τίτλο «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων».

Σύμβαση

  • Ορίζεται κυρίως από τα όργανα της ΕΕ.
  • Στόχος είναι η ομαλότερη διεξαγωγή των ενεργειών που σχετίζονται με τα χρηματοδοτούμενα έργα.

Image source: https://unsplash.com/

Έμμεση Χρηματοδότηση

⮚Αναλαμβάνεται από εθνικές και περιφερειακές αρχές.

⮚Αποτελεί σχεδόν το 80% του προϋπολογισμού.

⮚Διανέμεται από 5 ταμεία.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ταμείο Συνοχής

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα

53 προγράμματα που αφορούν θεματικές που σχετίζονται με τομείς όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η μετανάστευση, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Image source: https://unsplash.com/

cubesproject