Θέμα 4 Διαχείριση κόστους έργου

Η Διαχείριση κόστους του έργου είναι μια διαρκής διαδικασία που επιτρέπει τη συνολική οικονομική διαχείριση του έργου, δηλαδή τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού από την αρχική φάση προγραμματισμού του έργου έως την ολοκλήρωσή του. Η διαδικασία της Διαχείρισης Κόστους του Έργου πραγματοποιείται όταν το πεδίο εφαρμογής, τα χρονοδιαγράμματα και τα παραδοτέα είναι σαφή.

  1. Ξεκινώντας το WBS, ο Σχεδιασμός Πόρων είναι το πρώτο βήμα στη Διαχείριση Κόστους Έργου. Εδώ υπολογίζονται οι πόροι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων στόχων του έργου (αναλυόμενοι σε δραστηριότητες και εργασίες, όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερευνητικά δεδομένα και ιστορικές πληροφορίες συγκρίσιμων περιπτώσεων για τον προσδιορισμό των πόρων, που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. Τέτοιοι πόροι περιλαμβάνουν:

The process of Project Cost Management. Graph by Maria Kouri

Τα υπολογιστικά φύλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προϋπολογισμό, ενώ οι υποθέσεις κόστους πρέπει να επισημαίνονται και να παρακολουθούνται, ώστε να εντοπίζονται οι αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό. Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, χρειάζεται να λαμβάνονται εγκρίσεις από τα στελέχη ή / και τους ενδιαφερόμενους.

Τέλος, σημειώστε τη διαφορά μεταξύ του προϋπολογισμού του έργου και της βασικής γραμμής κόστους. Το τελευταίο είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου, ανά χρονικά διαστήματα. Αναλυτικά, μόλις οριστεί ο προϋπολογισμός, για παράδειγμα, 4 εκατομμύρια ευρώ, ο χορηγός δεν θα σας δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ την πρώτη ημέρα του έργου. Θα σας παρέχει πόρους περιοδικά κατά τη διάρκεια του έργου, όταν χρειάζονται. Ο προϋπολογισμός ανά χρονικά διαστήματα ενημερώνει τον χορηγό για το πότε θα χρειαστείτε αυτά τα χρήματα.

  1. Το τελευταίο βήμα είναι ο Έλεγχος Κόστους, δηλαδή η παρακολούθηση της βασικής γραμμής κόστους, για τον έγκαιρο εντοπισμό διαφοροποιήσεων, τη λήψη διορθωτικών μέτρων και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

Πηγή: www.unsplash.com

cubesproject