Θέμα 4 Ενδιαφερόμενα μέρη

Ενδιαφερόμενα μέρη εν γένει, είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα και επενδύουν στο έργο, και οι οποίοι θα επηρεαστούν από τα παραδοτέα και τα αποτελέσματά του. Επομένως, η συμβολή τους μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα αποτελέσματα του έργου.

Στα ενδιαφερόμενα μέρη συνήθως περιλαμβάνονται:

  • Πελάτες: Οι εσωτερικοί ή εξωτερικοί άμεσοι χρήστες του προϊόντος ή της υπηρεσίας του έργου
  • Υπεύθυνος έργου: Ο επικεφαλής του έργου
  • Μέλη της ομάδας έργου: Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου υπό την ηγεσία του διαχειριστή του έργου
  • Χορηγός έργου: Ο χρηματοδότης του έργου
  • Συντονιστική επιτροπή: Μια συμβουλευτική ομάδα που παρέχει καθοδήγηση για βασικές αποφάσεις. Περιλαμβάνει τον χορηγό, τα στελέχη και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη από τον οργανισμό.
  • Στελέχη: Η βασική διαχείριση του οργανισμού που υλοποιεί το έργο
  • Διαχειριστές πόρων: Άλλοι διαχειριστές που ελέγχουν πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου
  • Μπορεί να υπάρχουν πολλά περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη ανάλογα με το έργο, μερικά από τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν: πωλητές / προμηθευτές, εργολάβους, ιδιοκτήτες, κυβερνητικές υπηρεσίες, μέσα ενημέρωσης, ακόμη και η κοινωνία γενικότερα

Προσδιορίστε τα ενδιαφερόμενα μέρη! Ποια είναι αυτά;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σημασία της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μερών!

Πηγή: www.gettyimages.com