Θέμα 4 Επιλογή Ομάδων-Στόχων

Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή βιώσιμων τμημάτων – Ομάδες ή Κοινά Στόχος – που μπορούν να προωθήσουν τους σκοπούς του οργανισμού. Ο οργανισμός θα επιχειρήσει να καλύψει τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, προκειμένου να τους παρακινήσει να υποστηρίξουν τη στοχοθεσία του. Μπορεί να επιλέξει περισσότερες από μία ομάδες-στόχος, όμως αυτό εξαρτάται από τα εξής:

  • Τη στρατηγική και τη στοχοθεσία του οργανισμού.
  • Τα χαρακτηριστικά, το μέγεθος, την οικονομική ισχύ των ομάδων-στόχος, αλλά και την ελκυστικότητά τους σε σχέση με τους στόχους του οργανισμού.
  • Το διαθέσιμο προσωπικό και τους πόρους του οργανισμού.
  • Τα δυνατά σημεία και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του οργανισμού σε σχέση με: α) τις ανάγκες των ομάδων-στόχος, β) τον ανταγωνισμό.

Εξυπακούεται ότι κάθε ομάδα-στόχος απαιτεί διαφορετική στρατηγική μάρκετινγκ – μια προσέγγιση «ένα μέγεθος για όλους» δεν φέρει αποτέλεσμα, καθώς δεν μπορούμε να προωθήσουμε τα πάντα στον καθένα.

Πηγή: icon0.com www.pexels.com