Θέμα 4 Καθορισμός Στόχων και Μέτρων Επίδοσης

Οι στόχοι του έργου είναι αυτά που θέλουμε να πετύχει το έργο. Στη διαχείριση έργων, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν σαφώς διατυπωμένοι στόχοι, αφού οι στόχοι δίνουν την κατεύθυνση για όλες τις αποφάσεις στον κύκλο ζωής του έργου. Οι στόχοι του έργου πρέπει να είναι μετρήσιμοι, αξιολογήσιμοι και να περιλαμβάνουν βασικούς δείκτες επίδοσης, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της επιτυχίας του έργου. Αυτοί οι δείκτες συχνά ενσωματώνουν παράγοντες όπως προϋπολογισμό, ποιότητα και χρόνο ολοκλήρωσης.

Δείτε τα 6 είδη στόχων έργου!

Δείτε πώς να γράφετε αποτελεσματικούς στόχους έργου κάθε φορά!

Πηγή: www.gettyimages.com 

cubesproject