Θέμα 4 Συντάσσοντας το Σχέδιο Μάρκετινγκ, Στάδιο 3

ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – 

Η εφαρμογή του ΣΜ δεν θα είναι δύσκολη στον βαθμό που το σχέδιο έχει χαραχθεί προσεκτικά και που οι συνθήκες παραμένουν σχετικά σταθερές. Θυμηθείτε τη σημασία του καθορισμού συγκεκριμένων, μετρήσιμων και χρονικά δεσμευμένων στόχων: Οι σαφώς καθορισμένοι στόχοι είναι πολύ σημαντικοί, διότι επιτρέπουν σε αυτό το στάδιο την αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησής τους, επιλέγοντας κατάλληλες μετρήσεις και πρότυπα. 

Οι μετρήσεις αυτές μπορεί να είναι ποσοτικές (π.χ. αριθμός κοινού που προσεγγίζεται ή εισιτηρίων που πωλούνται, αύξηση της προσέλευσης των επισκεπτών και του εισοδήματος που παράγεται, έκταση της κάλυψης των μέσων ενημέρωσης, νέα προϊόντα/ υπηρεσίες που αναπτύσσονται κ.λπ.) ή ποιοτικές (π.χ. ποιότητα εμπειρίας επίσκεψης, επίπεδα ικανοποίησης του κοινού, βαθμός αλλαγής στις συμπεριφορές κ.λπ.). Στον πολιτιστικό τομέα, και οι δύο τύποι μέτρησης είναι εξίσου σημαντικοί.

Ωστόσο, η ποιοτική αξιολόγηση είναι πιο δύσκολη, κοστοβόρα και χρονοβόρα, καθώς απαιτεί ποιοτικές μεθόδους και τη μακροπρόθεσμη παρατήρηση των επισκεπτών (για να διαπιστωθεί, για παράδειγμα, ο αντίκτυπος στον ψυχισμό, στην πνευματική ή αισθητική τους ανάπτυξη).

Πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αξιολόγησης, περιλαμβάνουν: συγκρίσιμα ιστορικά πρότυπα, πρότυπα συγκριτικής αξιολόγησης ή πρότυπα που ορίζονται από διάφορους ρυθμιστικούς φορείς (πχ. το κράτος).

Συγκεκριμένα ορόσημα για τις μετρήσεις αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνονται στο ΣΜ ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να παρέχεται ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σχεδίου και να επιτρέπεται η έγκαιρη αναθεώρησή του, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.

Τέλος, δεδομένου ότι ένας οργανισμός λειτουργεί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο, συχνά απρόβλεπτο περιβάλλον, πρέπει να προβλέπεται Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης, προσφέροντας εναλλακτικούς τρόπους δράσης.

 

Πηγή: Burak, www.pexels.com

Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το μάθημα! Ιδανικά θα έχετε αποκτήσει μια γενική εικόνα τι είναι το Μάρκετινγκ και πώς εφαρμόζεται στον πολιτιστικό τομέα. Επιχειρήστε να ολοκληρώσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες για να δοκιμάσετε τις γνώσεις που αποκομίσατε και να ασκηθείτε πρακτικά σε ορισμένες πτυχές του μάρκετινγκ. Επίσης, ένας εξαιρετικός οδηγός και εργαλειοθήκη για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε τον σχεδιασμό ενός ΣΜ για την πολιτιστική πρωτοβουλία ή τον οργανισμό σας προσφέρει η Εργαλειοθήκη Ανάπτυξης Κοινού του British Council. Επισκεφθείτε την!

cubesproject