Θέμα 5 Ανάπτυξη και διατήρηση βιωσιμότητας εμπορικών σημάτων

Για να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί η βιωσιμότητα ενός εμπορικού σήματος, απαιτείται μια άσκηση αναστοχασμού και, στο στάδιο αυτό, πρέπει να επιστρέψετε στο σημείο εκκίνησης – ποιος είναι ο ρόλος εμπορικού σήματος για το κοινό;

Οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το στάδιο σχετίζονται με:

  1. Καθορισμός της αρχιτεκτονικής του εμπορικού σήματος, μια συνεχής άσκηση για τον (επανα)καθορισμό των γενικών κατευθυντήριων γραμμών, ούτως ώστε το όραμα της στρατηγικής του εμπορικού σήματος να είναι σαφές και ενημερωμένο. Αυτή η διαδικασία καλύπτει την παραγωγή του χαρτοφυλακίου και της ιεραρχίας του εμπορικού σήματος.

Το γραφικό προσαρμόστηκε από: http://brandabout.ir/wp-content/uploads/Keller_Strategic_Brand_ManagementBookFi.pdf 

  1. Διαχείριση της αξίας του εμπορικού σήματος σε συνεχή βάση μέσα από μακροπρόθεσμες στρατηγικές μάρκετινγκ.
  2. Ενίσχυση και ανανέωση του εμπορικού σήματος, μια προσπάθεια που απαιτεί ενεργητική και δυναμική στάση, καθώς και συνεκτικές στρατηγικές μάρκετινγκ. Είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας η κατανόηση του χρόνου και του τρόπου επαναπροσδιορισμού του εμπορικού σήματος (στα αγγλικά αυτό είναι γνωστό με τον όρο «rebrand»).

Όπως ακριβώς η προώθηση του εμπορικού σήματος δεν ορίζεται μόνο από την οπτική ταυτότητα μιας εταιρείας ή οντότητας, ο επαναπροσδιορισμός της προώθησης του εμπορικού σήματος (rebranding) αφορά στην επανεξέταση και χάραξη νέων στρατηγικών για τη διατήρηση της θέσης του εμπορικού σήματος στην αγορά.

Πολλές φορές, αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται με κάποιες αλλαγές σε πτυχές της οπτικής και λεκτικής επικοινωνίας του εμπορικού σήματος (π.χ. λογότυπο, σλόγκαν).

cubesproject