Θέμα 5 Το κόστος της Δικτύωσης

Η άλλη πλευρά, η οποία συχνά παραβλέπεται, είναι το κόστος της δικτύωσης. Η ενεργή οπτική της δικτύωσης συνεπάγεται ότι το δίκτυο δεν σχηματίζεται μόνο από εξωτερικούς παράγοντες. Απαιτεί καθοδήγηση και επιχειρηματική πορεία. Η εξέλιξη και η αποτελεσματική λειτουργία στα δίκτυα προύποθέτει χρόνο και προσπάθεια. Η ενεργή επιλογή υποψηφίων μελών και η ετοιμότητα για την χρησιμότητα τους είναι πάντα παρούσες. Επομένως το δίκτυο είναι πάντα σε δυναμική, αλλα ελεγχόμενη κατάσταση ροής. 

Ως μια ενεργή προσπάθεια, απαιτεί πόρους που διαχωρίζονται σε άμεσο και έμμεσο κόστος. Το άμεσο κόστος περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών ή υπηρεσιών και το έμμεσο τον χρόνο και την προσπάθεια για την ανάπτυξη του δικτύου.  Όταν το δίκτυο μελετάται από την οπτική του κόστους, ως μια διαρκής οικονομική και κοινωνική λήψη αποφάσεων, υπάρχει δυνατότητα αποτροπής αποεπενδύσεων.Το κόστος εδραίωσης ενός νέου δεσμού ή διατήρησης ενός παλιού βοηθάει στην καλύτερη  αξιολόγηση του ρίσκου και την λήψη ορθών αποφάσεων.

cubesproject