Θέμα 7 Διαχείριση προμηθειών έργου

Η Διαχείριση προμηθειών έργου περιλαμβάνει τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα εξασφαλισθούν ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, που απαιτούνται για το έργο, από εξωτερικές πηγές, όπως ανθρώπινοι πόροι ή εξοπλισμός, πάντα εντός των ορίων του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η διαχείριση προμηθειών είναι απαραίτητη, όταν ορισμένες από τις απαιτήσεις του έργου δεν μπορούν να εκπληρωθούν από τους πόρους της ομάδας του έργου ή του οργανισμού. Διασφαλίζει ότι όλα όσα απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου θα είναι διαθέσιμα, όταν χρειαστούν.

Οι προμήθειες είναι επίσης γνωστές ως συμφωνίες. Οι συμφωνίες μπορεί να αποτελούνται από τους ακόλουθους τύπους: συμβόλαια, εντολές αγοράς, μνημόνια συμφωνίας και εσωτερικές συμφωνίες επιπέδου υπηρεσίας. Οι προμήθειες, λοιπόν, είναι νομικά, δεσμευτικά έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα παραδοτέα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο διαχειριστής του έργου δεν χρειάζεται να είναι ειδικός στην ανάθεση συμβάσεων, αλλά γνώσεις σε αυτόν τον τομέα βοηθούν.

Η Διαχείριση Προμηθειών περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση και τον έλεγχο των καθιερωμένων συμφωνιών.

Πηγή: www.unsplash.com

cubesproject