Apie

Projektu CUBES siekiama sukurti ir plėtoti mokymo programą, pasiūlant įtraukią, interaktyvią ir vartotojui draugišką skaitmeninę platformą, ir kuriant bei skleidžiant žinias apie tvarų materialiųjų ir nematerialiųjų kultūros išteklių administravimą. CUBES platforma yra atvira ir prieinama visiems, siekia įgalinti visus visuomenės sektorius tvariai valdyti savo kultūros išteklius, siekiant tiek kultūrinės demokratijos, tiek kultūrinio tvarumo. CUBES yra bendrai finansuojama „Erasmus +“, „KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais“, „KA204 – Suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės.“

Pagrindinis tikslas

CUBES siekia išspręsti vieną pagrindinių klausimų, kuriuos kelia šiuolaikinė Europos kultūros politika - poreikis įgalinti ir įtraukti įvairius visuomenės sektorius į kultūros valdymą. Šis klausimas vis dar nėra išspręstas, nes trūksta žinių, leidžiančių aktyvesnį ir išmanų vietos bendruomenių narių įtraukimą į tvarų jų kultūros išteklių administravimą. Toks įvairių visuomenės sektorių įgalinimas galėtų paskatinti vietos gyventojų nuosavybės teises į kultūros vertybes, palaipsniui sudarant sąlygas tvariau valdyti kultūros išteklius.

Indėlis

Atviros ir novatoriškos praktikos skaitmeniniame amžiuje

CUBES skatina novatoriškus metodus ir pedagogiką, kuriant skaitmeninę mokymosi medžiagą ir priemones, taip pat veiksmus, kurie palaiko efektyvų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimą suaugusiųjų mokyme ir skatina naujas technologijas kaip tobulėjimo variklius mokymo politikoje. Be to, CUBES atkreipia dėmesį į šį prioritetą, nes lanksti skaitmeninė plėtra leidžia lengvai prisitaikyti įvairiuose kontekstuose ir prie daugelio naudos gavėjų, tokiu būdu sustiprinant skaitmeninę integraciją į mokymąsi, mokymą ir kompetencijų kėlimą visais lygmenimis bei palaikant tvarumą ir suderinamumą su ateities skaitmeniniais iššūkiais.

Pagalba asmenims įgyjant ir plėtojant pagrindinius įgūdžius ir pagrindines kompetencijas

Šis prioritetas yra susijęs su CUBES turiniu ir veikla, nes asmenys, vietos bendruomenių ir organizacijų nariai įgis svarbių įgūdžių ir kompetencijų, siekdami darnaus savo bendruomenės vystymosi, ir žinių apie efektyvus kultūros išteklių panaudojimo.

Europos kultūros paveldo socialinė ir edukacinė vertė, jo indėlis kuriant darbo vietas, ekonominį augimą

Projekte didžiausias dėmesys skiriamas kultūros vertei vietos bendruomenėse ir dalyvių bei tikslinių grupių žinių ir praktinės patirties, susijusios su kultūros išteklių indėliu į vietos vystymąsi.

cubesproject