Tema Nr. 1 Pagrindiniai komponentai ir būtinos dalys

Motyvacinis laiškas

▪Pirmasis įspūdis apie organizaciją, besikreipiančią į rėmėjus dėl finansavimo

▪Pirmoji galimybė pritraukti rėmėjo / finansavimą teikiančios organizacijos dėmesį

Santrauka

▪Tikslas: trumpa informacija (skaitytojui) apie paraišką

▪ Išsamus, bet trumpas turinys

▪ Rekomenduojamas ilgis: ne daugiau nei 1 puslapis

Poreikio pagrindimas

▪Tikslas: rėmėjo / finansavimą teikiančios institucijos įtikinimas, kad egzistuoja realus poreikis projekto įgyvendinimui bei kad paraiškos finansavimas yra išties veiksminga investicija.

▪Detalus etapų ir žingsnių, naudojant gautą finansavimą, išdėstymas.

Projekto dizainas/metodai

▪Detalus projekto tikslų įgyvendinimo planas

▪Detalės ir projekto veiklų įgyvendinimo grafikas (kas, kada, ką)

▪Priedų, kurie bus pateikti drauge su paraiška finansavimui gauti, surinkimas

▪Visų dokumentų, kurie bus pridėti prie finansavimo paraiškos, įvertinimas

Patarimas: Siekdami gauti objektyvesnius veiklos vertinimo rezultatus, daugelis organizacijų samdo išorinius vertintojus / ekspertus

Pati svarbiausia paraiškos dalis yra tikslų identifikavimas:

-jie lemia projekto sėkmę arba nesėkmę.

– rėmėjai / finansavimą teikianti institucija pagal tikslus vertins, ar pasiekiami užsibrėžti projekto rezultatai.

 • reiškia tikslų apibrėžimas pagal S.M.A.R.T.?

-Leidžia pasiekti greitesnius ir tikslesnius rezultatus.

– „S.M.A.R.T“ – tai iš angliškų žodžių pirmųjų raidžių sudarytas akronimas, kur kiekviena raidė turi atskirą reikšmę:

 • Specific (konkretus)
 • Measurable (pamatuojamas)
 • Attainable (įgyvendinamas)
 • Relevant (prasmingas)
 • Time-bound (apibrėžtas laike)

Tikslai

▪Kokių konkrečių rezultatų tikitės pasiekti?

Patarimas: S.M.A.R.T. Metodikos tikslai, «Sumanūs tikslai»

Kokie jie? Kaip juos pritaikote paraiškoje?

S.M.A.R.T. tikslai,  „Sumanūs tikslai

Bendrasis tikslas:

Bendras ketinimų pareiškimas, kuris nebūtinai aiškiai, konkrečiai nurodo siekiamus rezultatus.

Pavyzdys:

Projektas prisidės prie nedarbo mažinimo.   

S.M.A.R.T. tikslai:

Aiškiai ir išsamiai apibrėžia numatomus rezultatus. Jie atitinka bendrąją viziją (bendrąjį tikslą).

Pavyzdys:

Konkrečių veiksmų, prisidėsiančių prie nedarbo mažinimo, identifikavimas.

Svarbiausios tikslų charakteristikos

 1. Konkretūs
 • Vengtini bendrieji teiginiai, pvz.: „projektas prisidės prie vietos bendruomenės plėtros“.
 • Tikslai turi būti susieti su konkrečiu skaičiumi, suma, procentine dalimi.
 • Tokiu būdu rėmėjas / finansavimą teikianti institucija gauna aiškų supratimą apie paraiškos teikėjo lūkesčius, terminus ir tiesioginius rezultatus (informaciją, susijusią su „kas“, „kaip“ ir „kodėl“)
 1. Pamatuojami
 • Kiekvienas tikslas turi būti įgyendintas per tam tikrą laiką (atskaitos tašką), kuris atliepia pastangų, skirtų šio tikslo įgyvendinimui, kokybę.
 • Rekomenduojama fiksuoti ir kiekybiškai vertinti siekiamų tikslų progresą, pvz.: „Kokių srautų turėtume sulaukti kito mėnesio pabaigoje, įgyvendinus e-rinkodaros veiklas?“
 • Patartina remtis statistiniais duomenimis, pvz.: „Įgyvendinus projektą, X (žmonių skaičius) turės galimybę įsidarbinti.
 1. Įgyvendinamas
 • Užsibrėžti tikslai turi būti realūs, nepernelyg ambicingi.
 • Pareiškėjas turi atsižvelgti į turimus išteklius ir galimybes.
 • Naudingi klausimai: „Ar projektą finansuos vietos bendruomenė?”, „Ar tai motyvuos rėmėjus?”
 1. Prasmingas
 • Tikslai visuomet turi būti aktualūs ir neprieštarauti kitiems organizacijos tikslams bei prioritetams; jie turi atitikti strateginį planą ir organizacijos misiją.
 • Projekto tikslas turi atsakyti į tokius klausimus, kaip: „Kodėl projektą reikia įgyvendinti?”, „Kokią įtaką projektas turės vietos bendruomenei?”
 1. Apibrėžtas laike
 • Laikas, per kurį bus įgyvendintos projekto veiklos, privalo būti aiškiai apibrėžtas.
 • Konkreti veiklų pradžia ir pabaiga (terminai).
 • Visų organizacijos veiklų (pvz.: reklamos, renginių ir kt.), reikalingų tikslui pasiekti, apskaičiavimas ir siekiamų rezultatų įvardijimas.
 • Veiksnių, trukdančių pasiekti tikslą, identifikavimas ir registravimas.

 Patarimas:

Tikslai turi būti paremti kompromisu and lankstumu, tačiau tai nereiškia, kad jie turi būti bendri ir abstraktūs. Projekto įgyvendinimo metu informacija gali keistis ir tikslus gali tekti apibrėžti iš naujo.

Tvarumas / kiti finansavimo šaltiniai

Nuosavas indėlis / įnašas natūra, savanorišku darbu (pvz.: patalpos, įranga ir kt.).

Atsakymai į pagrindinius klausimus Koks yra bendradarbiavimo įgyvendinimo tvarkaraštis? Ar siekiama trumpalaikių, ar ilgalaikių tikslų? Kaip planuojama užtikrinti veiklų tęstinumą užbaigus projektą? Ar projektas tvarus ilgalaikėje perspektyvoje?“

Informacija apie organizaciją

Pateikite trumpą organizacijos aprašymą (misija, teikiamos paslaugos, kt.)

Image source: https://pixabay.com/

Patarimas: Nedarykite prielaidos, kad tekstą skaitantis žmogus turi išankstinių žinių apie Jūsų organizaciją

Biudžetas

 • Numatomos išlaidos (darbuotojų darbo užmokestis, tiesioginės su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, administravimo išlaidos)
 • Planuojamos pajamos (pajamos ir bet koks papildomas įnašas (pavyzdžiui – labdara)

Papildoma informacija

Rėmėjai / finansavimą teikianti institucija greičiausiai norės matyti:

 • Išrašą iš mokesčių inspekcijos, įrodantį, kad organizacija neturi didelių finansinių įsipareigojimų
 • Direktorių tarybos / narių sąrašą
 • Einamųjų metų organizacijos biudžetą
 • Ateinančių finansinių metų biudžeto planą

Galutinis pateikimas

 • Paraiškos popierinės versijos surišimas
 • Kontrolė / identifikavimas ir klaidų išvengimas
 • Dažnu atveju reikalaujama, kad dokumentai būtų pasirašyti ir patvirtinti generalinio direktoriaus ar valdybos pirmininko

Image source: https://www.pexels.com/

cubesproject